Tag Archives: vatten

Vad röntgenstrålning kan lära oss om vattenmolekylen

Forskare från Fysikum har i ett internationellt forskningssamarbete kartlagt energilandskapet för vattenmolekylen. Studien är en kombination av röntgenspridningsexperiment och datorsimuleringar och har resulterat i ny kunskap, som kan användas för att förstå vad som driver kemiska reaktioner i denna livsviktiga molekyl. Studien har publicerats in tidskriften Nature Communications.

Vatten vid -46°C

Vad är ursprunget till vattens många märkliga egenskaper? Det har ett forskarteam lett av fysiker från Fysikum undersökt med hjälp av frielektron-röntgenlasern LCLS vid SLAC. Teamet genererade mikrometerstora vattendroppar som kyls snabbt när de faller i vakuum. Dropparna träffas av en femtosekundspuls från röntgenlasern. Genom att klassificera spridningsmönstren från separata droppar kunde vattnets struktur bestämmas ned till -46°C, vilket är under den homogena kristallisationstemperaturen vid -41°C.

Flaxande molekyler i vattenlösning – Vätebindingsdynamik i NaClO4(aq)

Om texten är svår, så missa inte trailern på SLAC-today."Filmsekvens" som schematiskt visar hur ett vätebindsningsutbyte sker.
Vad händer med en vattenmolekyl när vätebindningar bryts och bildas? För att besvara denna enkla fråga har vi använt tidsupplöst 2D-infraröd vibrationsspektroskopi och molekyldynamiksimuleringar. Den sammantagna bilden är att vattenmolekylerna reorienterar blixtsnabbt, när vätebindningsnätverket omlagras. Specifikt har vi följt vattenmolekyler som bryter en vätebindning till annat vatten och binder till en negativ jon, och kunnat visa hur dess O-H riktning ändras plötsligt( … Continue Reading ››

Vatten – Den märkligaste vätskan

Vatten är basen för allt liv vi känner, men hur väl förstår vi denna viktiga vätska på molekylär nivå? Vad är ursprunget till vattnets många anomala egenskaper och hur ordnar molekylerna upp sig i vätskan? Läroböckernas bild av vatten som homogent och oordnat med varje molekyl involverad i cirka fyra bindningar ifrågasätts nu starkt av nya synkrotronljusexperiment ledda av Anders Nilsson vid SLAC/SSRL och Fysikum tillsammans med teoretiska simuleringar av experimenten ledda av Lars G.M. Pettersson, Teoretisk Kemisk Fysik vid Fysikum