Brytpunkten för en kemisk bindning

För första gången har vi direkt experimentell inblick i hur elektronstrukturen förändras under övergången från en molekyl till isolerade atomer. Med tidsupplöst fotoelektronspektroskopi och kvantkemiska simuleringar har vi direkt kunnat följa förändringen av samtliga valenselektrontillstånd under dissociationen av en diatomär molekyl.

Vatten – Den märkligaste vätskan

Vatten är basen för allt liv vi känner, men hur väl förstår vi denna viktiga vätska på molekylär nivå? Vad är ursprunget till vattnets många anomala egenskaper och hur ordnar molekylerna upp sig i vätskan? Läroböckernas bild av vatten som homogent och oordnat med varje molekyl involverad i cirka fyra bindningar ifrågasätts nu starkt av nya synkrotronljusexperiment ledda av Anders Nilsson vid SLAC/SSRL och Fysikum tillsammans med teoretiska simuleringar av experimenten ledda av Lars G.M. Pettersson, Teoretisk Kemisk Fysik vid Fysikum

Gedanken experiment på riktigt vid Fysikum

Interferensmönster
Fig 1. Bilden visar schematiskt hur interferensmönstret i framåtriktningen kan uppstå när vätemolekylens axel inte är vinkelrät mot framåtriktningen
Vi har nyligen rapporterat två experiment i vilka vi observerat tydliga interferensfenomen för mycket snabba väte- och heliumatomer i Young-liknande experiment där atomerna ”skapas” genom elektroninfångning i samband med passage av molekylära ”dubbelspalter”. Intensiteten är så låg så att man säkert vet att det bara är en (snabb) atom åt gången på väg mot detektorn från ”spalterna”. Experimenten är utförda vid … Continue Reading ››