Michael Gatchell mottagare av Högskoleföreningens pris

Vi gratulerar Michael Gatchell som har blivit utsedd till mottagare av Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestationer bland de doktorsarbeten som framlagts vid den Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms Universitet under 2016! Prissumman är 25.000 kronor och kommer att delas ut vid Högskoleföreningens höstmöte den 16 november 2017. Högskoleföreningen som var initiativtagare till de forskardagar som Stockholms universitet anordnar har även bjudit in Michael för att berätta om sitt avhandlingsarbete i samband med 2017-års forskardagar den 3-5 oktober i Aula Magna.
michael gatchell
Michael Gatchells avhandling, ”Molecular Hole Punching – Impulse driven reactions in molecules and molecular clusters”, fokuserar på studier av hur komplexa molekyler fragmenterar då de växelverkar med joner och hur sådana fragment kan reagera vidare när de befinner sig i kluster tillsammans med andra molekyler. Detta kan t.ex. bidra till en ökad förståelse för hur komplexa molekyler som till exempel polycykliska aromatiska kolväten och fullerener processas och bildas i olika astrofysikaliska miljöer. I sitt avhandlingsarbete, har Michael medverkat i alla delar av det vetenskapliga arbetet från att föreslå experiment, till att utföra dessa – i Stockholm och vid GANIL-laboratoriet i Caen Frankrike. Han har i samband med detta utvecklat analysverktyg för experimentella data samt modellerings- och simuleringsverktyg för att stödja tolkningarna av resultaten. Det senare har resulterat i en betydligt djupare förståelse för de experimentella resultaten än vad annars skulle ha varit möjligt.
I november 2016 blev Michael beviljad ett internationellt postdoktorsbidrag från Vetenskapsrådet för att bedriva forskning vid Innsbrucks universitet. I detta projekt som startade i januari 2017, kommer Michael att studera molekyler som skulle kunna ge upphov till de så kallade diffusa interstellära banden – ett mysterium som gäckat astronomer under nästan hundra år

Henning Zettergren, Henning Schmidt och Henrik Cederquist

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •