Fysikum har fått två nya professorer

Universitetets Rektor har beslutat anställa Fysikums universitetslektorer Christophe Clément och Åsa Larson som professorer från och med den 1 januari 2017.

Båda har var för sig under 2016 lämnat en ansökan till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden med anhållan om att bli befordrad till professor. Frågan har på sedvanligt sätt behandlats i fakultetens Befordringsnämnd som först tar ställning om ansökan skall föras vidare till sakkunnigbehandling. Om så sker, så får institutionen föreslå sakkunniga. Med utgångspunkt från sakkunnigutlåtandena så fattar Befordringsnämnden beslut om huruvida man vill tillstyrka befordran. Utifrån en sådan tillstyrkan så kan Fakultetsnämnden föreslå Rektor genomföra befordran genom att anställa den sökande som professor.

Christophe Clément
Christophe Clément

Christophe Clément kommer från Frankrike och kom med en grundexamen från Paris till Stockholm för att doktorera vid KTH. Efter doktorsexamen 2001 så anställdes han av Fysikum som postdoktor och senare som forskarassistent. När han av Vetenskapsrådet erbjöds en rådsforskaranställning i experimentell elementarpartikelfysik, så valde han att placera den vid Fysikum, en anställning som omvandlades till anställning som universitetslektor 2013. Christophe bedriver sin forskning vid ATLAS-experimentet vid CERN. Vid CERN har han haft flera viktiga uppdrag och har nyligen tillträtt ett nytt convener-uppdrag.

Åsa Larson
Åsa Larson

Åsa Larson har också sin doktorsexamen från KTH där hon disputerade 2001 inom teoretisk molekylfysik. Efter några postdoktorsperioder så erhöll hon genom Vetenskapsrådet en forskarassistenanställning som initialt placerades på KTH. Hon flyttade kontraktet till Fysikum 2008 där hon anställdes som biträdande lektor med lön finanserad av kontraktet. Hon befordrades till universitetslektor 2010. Åsas forskning inriktas mot teoretiska beräkningar av molekylära spridningsprocesser, vilket knyter väl an till forskningsprojekt vid DESIREE där bland annat ömsesidig neutralisation vid kollisioner mellan positiva och negativa joner studeras.

Både Åsa och Christophe har varit mycket aktiva inom grundutbildningen vid Fysikum. Från den 1 juli 2016 fick bägge nya viktiga uppdrag här. Åsa Larson tillträdde som huvudansvarig studierektor och Christophe efterträdde Åsa som ordförande i grundutbildningskommittén.

Vi gratulerar Christophe och Åsa till utnämningen till professor och önskar dem framgång i forskning och olika uppdrag!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •