Examensarbete i medicinsk strålningsfysik väcker internationell uppmärksamhet

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor idag. Tack vare nationella screeningprogram, förbättrad diagnostik och ökad folkbildning ökar andelen som diagnostiseras i ett tidigt skede av sjukdomen. För dessa patienter är bröstbevarande behandling, inklusive partiell kirurgi och strålbehandling av hela det kvarvarande bröstet, den vanligaste behandlingsmetoden. Det senaste årtiondet har intresset för en accelererad partiell strålbehandling av bröstcancer ökat tack vare tidigare diagnoser, teknikutvecklingen inom strålbehandlingen, ökad kunskap inom radiobiologi och om recidivens lokalisation.

Som ett led i denna utveckling har ett nytt stereotaktiskt strålbehandlingssystem dedikerat till partiell strålbehandling av bröstcancer utvecklats vid University of Maryland Medical Center, Baltimore, USA. Systemet, med namnet GammaPod, har utvecklats sedan 2010 och genomgår för tillfället prekliniska tester. Genom ett samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska Institutet och University of Maryland fick Jakob Ödén, genom sin handledare vid Stockholms universitet Iuliana Toma-Dasu, möjligheten att genomföra sitt examensarbete inom GammaPod-projektet.

GammaPod består av 36 roterande Co-60 källor och levererar strålbehandlingen till bröstet med patienten immobiliserad i bukläge. GammaPod är inspirerad av Gammakniven och stereotactic body radiation therapy (SBRT) – två behandlingstekniker som är utvecklade vid Karolinska Universitetssjukhuset.
GammaPod består av 36 roterande Co-60 källor och levererar strålbehandlingen till bröstet med patienten immobiliserad i bukläge. GammaPod är inspirerad av Gammakniven och stereotactic body radiation therapy (SBRT) – två behandlingstekniker som är utvecklade vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Syftet med examensarbetet var att jämföra GammaPods möjlighet att leverera kliniskt relevanta dosfördelningarna med redan kliniskt etablerade behandlingstekniker för accelererad partiell bröstbestrålning. Eftersom GammaPod endast är tillgänglig vid University of Maryland Medical Center var jämförelsen tvungen att genomföras på plats, varvid Jakob spenderade våren 2011 i Maryland. Sammanfattningsvis visar arbetet att GammaPod har möjligheten att behandla centrala såväl som perifera bröstcancrar med acceptabla dosgradienter utanför targetvolymen. Detta med lägre huddoser och mer homogen dosfördelning i targetvolymen jämfört med de kliniskt accepterade brachyterapibehandlingarna som studerats i arbetet.

Resultatet av arbetet sammanfattades senare i en artikel som publicerades förra året i den välkända tidsskriften Physics in Medicine and Biology. Artikeln blev därefter omnämnd i ett av de viktigaste forumen inom området, Medical Physics Web som stöds av redaktionen för Physics in Medicine and Biology. Vidare har artikeln också valts ut av redaktörerna för International Journal of Radiation Oncology * Biology * Physics (även kallad Red Journal) i deras senaste nummer för diskussion under ämnet ’Oncology Scan – The Vision of Medical Physics’. Tidsskriften är väldigt kliniskt inriktad vilket medför att få fysikorienterade artiklar normalt publiceras där.

Medicinsk strålningsfysik är sedan 2010 en avdelning inom Fysikum med stor aktivitet inom forskning och undervisning. Avdelningen har ett särskilt ansvar för sjukhusfysikerutbildningen, en av Stockholms universitets få rena yrkesutbildningar.

Jakob Ödén utexaminerades med en Master of Science in Medical Physics vid Stockholms universitet 2011 och arbetar idag som sjukhusfysiker vid strålbehandlingen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Kontakt: Jakob Ödén, jakob.oden@karolinska.se

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •