Donation till Fysikum till Rune Stockendals minne

Vi gläds åt en generös donation på 500 000 kr från Margareta Stockendal, änka efter Rune Stockendal som var en uppskattad universitetslektor vid Fysikum. Vi har kommit överens med donatorn om att föra det donerade kapitalet till Birger och Gurli Grundströms forskarstipendiefond i fysik. Genom denna fond ” …delas årligen ut till yngre, aktiva och lovande forskarstuderande vid Fysikum inom ämnet fysik, företrädesvis experimentell fysik, till ekonomiskt stöd även i form av resestipendier..”. På senare år har fonden huvudsakligen använts för det senare ändamålet.
Vi vill uttrycka vår stora tacksamhet till Margareta Stockendal som vill hedra minnet av Rune och donera medel till den verksamhet som låg honom så varmt om hjärtat!foto-stockendal-1

Vår tidigare universitetslektor Lennart Holmberg beskriver här Rune Stockendals gärning vid Fysikum:

”I början av 1960-talet inrättades universitetslektorat för att möta det förväntade stora antalet studenter. Lektorerna skulle tjänstgöra inom grundutbildningen och inte medföra ökade kostnader för forskning. Men de förväntades ha god forskningskompetens, d v s vara docenter, liksom att ha god pedagogisk meritering. Rune Stockendal (1925 – 2012) uppfyllde kriterierna. Han hade gjort grundutbildningen vid dåvarande Stockholms högskolas Fysiska institut och fortsatt med forskarstudier vid ”Nobelinstitutet” i Frescati som då var ett centrum för kärnfysik. Rune disputerade 1960 på avhandlingen Investigations of Nuclear Levels in the Lead Region och blev docent vid Fysiska institutionen.

Rune utnämndes till ordinarie universitetslektor 1965, med heltidsengagemang inom grundutbildningen. När ämnena fysik och teoretisk fysik skulle integreras utfördes vid ”institutionsgruppen” med stöd av universitetskanslersämbetet ett stort pedagogiskt utvecklingsarbete där Rune tog aktiv del. Han svarade bl a för framställningen av ett omfattande bildmaterial i form av stordia, avsedda att användas i de då många parallella undervisningsgrupperna. Det passade Rune väl eftersom en av hans framträdande talanger var att teckna. Rune framställde också, med sedvanlig noggrannhet, ett omfattande bibliotek av räkneuppgifter med lösningar. Bland uppdrag kan nämnas att han en tid var studierektor för forskarutbildningen och att han ledde pedagogisk utbildning av institutionens doktorander.

Några exempel från det stora material av OH-bilder som Rune Stockendal har skapat.
Några exempel från det stora material av OH-bilder som Rune Stockendal har skapat.

Runes dominerande uppgift var att ansvara för utbildningen av högstadie- och gymnasielärare. Hans insatser där var framgångsrika, det blev många årgångar lärarstudenter som uppskattade och minns honom som en framstående pedagog. Som en officiell, och välförtjänt, bekräftelse erhöll han Lärarhögskolans pedagogiska pris. ”

Sven Mannervik
Prefekt

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •